Beslutsövning

Sexminutarn är en beslutsövning med syftet att skapa insikt och engagemang kring krisberedskap.

Sexminutarns tidspress och dramaturgi speglar krisen. Informationen i scenarierna liknar ett verkligt larm, att något hänt men med brist på detaljinformation. Den feedback vi får är ofta att vi hade inte fått ut mer om vi hållit på en halv dag. En deltagare sa efter en övning: ”Ofta diskuterar vi och diskuterar och i slutänden vet vi inte vad vi kommit fram till. Nu kom vi till skott.!”

Förberedelser inför övning

Förberedelser inför en övning är A och O för att det skall bli bra. Vi behöver ta del av vad som tidigare övats, planer, larmlistor, risk och sårbarhetsanalyser och liknande. Framförallt behöver vi med kontaktperson föra en diskussion kring syftet med en övning. Allt som händer eller kan hända i verkligheten är inte lämpligt att öva. Framtagandet av realistiska scenarier som diskuteras med kontaktpersonen är också väsentligt.

De som skall öva får ungefär en vecka före övning ett informationsbrev från oss. ”Krisledaren” i gruppen får ett eget brev.

Övning

När övningen startar får krisledaren scenariot och uppgiften av oss för att sen leda arbetet i gruppen. Gruppen arbetar och presenterar sina beslut när klockan ringer, när de sex minuterna gått. Genomgången efter första övningen, som vi leder, inleds med några individuella noteringar för att få underlag till den gemensamma diskussionen. En kortare genomgång även efter andra övningen sker vilken avslutas med några noteringar om vad de övande uppfattar som väsentligt att arbeta vidare med.

Efter övning

Vi sammanställer noteringar i en dokumentation vilken vi skickar till de som övat. En del i denna är kommentarer och reflektioner. När vår kontaktperson har möjlighet att bidra med sina perspektiv ökar genomslagskraften.

Erfarenheter

Vi tror på värdet av att ha smakat på, att i någon mån ha känt av hur det är att hantera en kris. Av erfarenhet vet vi att övandet har varit betydelsefullt när verkliga kriser senare inträffat. Övandet ger en större trygghet i mötet med verkliga situationer och inte minst en tillit till gruppen som har att leda krisarbetet.

En annan erfarenhet är att det ofta är bra att öva först och utbilda sen. Inte sällan visar det sig att det inte behövs så mycket utbildning och den utbildning som behövs kan hängas upp på det övningen gett. Att hantera kriser kräver mer insikt, t ex om den uppgift en krisledningsgrupp har, än teoretisk kunskap. Inte minst kan övningar skapa engagemang kring krisberedskap.

Även korta övningar kan ge en hel del lärande, framförallt när kontaktpersonen i organisationen har möjlighet att arbeta vidare med de frågor som aktualiserats i övningen. Sexminutarn fungerar bra som en starter.

Vi anser att man i övningar bör ta hänsyn till etiska frågor. Tala t.ex. om att det är övning och fingera namn som förekommer i övningen. Många vill överraska – det är att leka med elden. Det blir tillräckligt bra även utan dessa överraskningar.

Good enough är ett begrepp som ofta används, t ex i ekonomisk beslutsteori. Begreppet har inspirerat oss att tala om att:

Den bästa krisledningsövningen är den som blir av!

 

Presentation Sexminutarn

 

 

Utskriftsvänligt blad
om Sexminutarn

Senaste årens för-
bättringar av Sex-
minutarn